Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) notariusz jest powołany do wykonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Czynności notarialne dokonuje się w języku polskim, a gdy stroną czynności jest osoba nie znająca języka polskiego konieczna jest obecność przy dokonywaniu takiej czynności tłumacza przysięgłego. Co do zasady czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, jedynie w przypadku, gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, np. w szpitalu.

     Notariusz dokonuje następujących czynności:

1. Sporządza akty notarialne (pełnomocnictwa, testamenty, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, służebności osobistej i gruntowej, poddaniu się egzekucji, umowy przedwstępne, warunkowe, deweloperskie, umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o dożywocie, o podział majątku wspólnego, o dział spadku, umowy zniesiena współwłasności, umowy spółki, akty założycielskie, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia);

2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; 

3. Sporządza poświadczenia (własnoręczność podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; daty okazania dokumentu; pozostawienie osoby przy życiu lub w określonym miejscu)

4. Doręcza oświadczenia;

5. Spisuje protokoły;

6. Sporządza protesty weksli i czeków;

7. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

8. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

9. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10. Sporządza inne czynności wynikające z przepisów.

     Od marca 2009 roku notariusze uzyskali możliwość sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego ( z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych). Zarejestrowany w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

     W zakresie tych czynności notariusze mogą ponadto spisywać protokoły dziedziczenia, dokonywać otwarcia i ogłoszenia testamentów, wydawać zaświadczenia dla wykonawcy testamentu.

     Przed dokonaniem każdej czynności notarialnej należy zasięgnąć w kancelarii notarialnej bezpłatnej informacji o wymaganych dokumentach, kosztach czynności i dogodnym terminie.

     Opłaty za czynności notarialne:

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie, którego stawka maksymalna określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku - Dz. U. nr 148 z 2004 roku poz. 1564, a także pobiera należne podatki i opłaty sądowe, których wysokość zależy od przedmiotu, rodzaju i wartości umowy.

   1. Taksa notarialna - pobierz dokument

   2. Opłaty sądowe -  (ust. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) - pobierz dokument

   3. Podatek od czynności cywilnoprawnych - pobierz dokument

   4. Podatek od spadków i darowizn - pobierz dokument