KANCELARIA NOTARIALNA

Marta Jędrak

Opłaty za czynności notarialne

I. Taksa notarialna

   Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, nr 189 poz. 1158, z późn. zm.) podstawą określenia maksymalnej stawki wynagrodzenia notariusza (taksy notarialnej) jest:
   1) przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;
   2) przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi;
   3) przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
   4) przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wartość tych rzeczy lub praw;
   5) przy licytacjach i przetargach – cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;
   6) przy losowaniach nagród – wartość wylosowanych nagród;
   7) przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat;
   8) przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego – wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa – według tej niższej sumy.

UWAGA! Podane niżej maksymalne stawki taksy notarialnej są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT), w obowiązującej obecnie stawce 23%. Podane kwoty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

1. Maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi od wartości:

    1) do 3.000 zł – 100 zł,
    2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł,
    3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł,
    4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł,
    5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł,
    6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł,
    7) powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

UWAGA! Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

2. Notariusz pobiera połowę maksymalnej stawki taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego następujące czynności:

    1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
    2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
    3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
    4) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
    5) umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
    6) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka), 7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591),
    8) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
    9) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
    10) umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
    11) ustanowienie hipoteki, za wyjątkiem ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
    12) przebieg licytacji lub przetargu,
    13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
    14) umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),
    15) umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
    16) umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),
    17) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

3. Notariusz pobiera 1/4 (jedną czwartą) maksymalnej stawki notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego następujące czynności:

    1) sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę,
    2) za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
     – ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
     – losowanie nagrody,
     – potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

4. Notariusz pobiera 1/10 (jedną dziesiątą) maksymalnej stawki notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

    1) oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
    2) oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

5. Stałe stawki taksy notarialnej. Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

    1) umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł,
    2) umowę majątkową małżeńską – 400 zł,
    3) testament – 50 zł,
    4) testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
    5) odwołanie testamentu – 30 zł,
    6) zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł,
    7) zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł,
    8) pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł,
    9) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.

Maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi:

    1) za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł,
    2) za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1.100 zł,
    3) za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt. 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł,
    4) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł,
    5) za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1.000 zł,
    6) za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą od wartości czynności, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego,
    7) za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł,
    8) za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł,
    9) za sporządzenie innego protokołu – 200 zł,
    10) za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł,
    11) za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł,
    12) za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł,
    13) za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 zł.

Jeżeli jednym aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z tych czynności ma charakter czynności głównej, a inne mają charakter czynności ubocznych i nie mogą istnieć bez czynności głównej – za sporządzenie tego aktu notarialnego stosuje się maksymalną stawkę przewidzianą dla czynności głównej.

    W razie gdy poszczególne czynności między tymi samymi osobami dotyczą różnych przedmiotów, wartość tych przedmiotów zlicza się, jeżeli dla dokonywanych czynności przewidziana jest ta sama maksymalna stawka. Jeżeli dla tych czynności przewidziane są różne maksymalne stawki, stosuje się je za każdą czynność z osobna.
    Jeżeli akt notarialny obejmuje kilka czynności różnych osób, stosuje się maksymalne stawki przewidziane za każdą czynność z osobna.
    Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą stronę.

Za poświadczenie maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi:

   1) za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
    a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
    b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł,

2) za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł,

   3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł,
   4) za poświadczenie pozostawania przy życiu:

    a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
    b) w innym celu – 30 zł,

5) za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:

   1) do 1.000 zł włącznie – 5 zł,
   2) powyżej 1.000 zł – 5 zł + 0,5 % od nadwyżki ponad 1.000 zł, nie więcej jednak niż 2.500 zł
   Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi połowę stawki określonej powyżej.
   Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.
   Za dokonanie innych czynności notarialnych maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi:
   1) za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym”. Za czynność wymienioną w zdaniu poprzedzającym, kontynuowaną w drugim dniu i kolejnych dniach, maksymalna stawka wynosi 50 % stawki określonej w zdaniu poprzedzającym. Uregulowań zawartych z zdaniu pierwszym i drugim nie stosuje się w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przebieg przetargu.
   2) Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w uregulowaniach zamieszczonych powyżej niniejszej informacji maksymalna stawka wynosi 200 zł.
   W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających sporządzenie aktu notarialnego poza siedzibą kancelarii notarialnej maksymalna kwota taksy notarialnej może zostać zwiększona o kwotę:
   1) w porze dziennej – 50 zł,
   2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł
   – za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu, przy czym za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.

Inne opłaty

   Podatki
   Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, notariusz oblicza i pobiera należne podatki, których kwoty zgodnie z obowiązkami wynikającymi z powołanych ustaw przekazuje na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

Opłata sądowa

   Jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz obowiązany jest pobrać od stron należną opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych, a następnie przekazać ją właściwemu Sądowi Rejonowemu.
  W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat należnych od czynności notarialnych, zalecany jest wcześniejszy kontakt z Kancelarią. Kwoty należnych podatków oraz opłata sądowa muszą zostać uiszczone gotówką w dniu dokonywania określonych czynności notarialnych.